Teď zahoďte své všední starosti a vydejte se do přírody, no třeba právě do našeho Regionu Ruda
 • Blýskač (503 m.n.m) - dominantní kopec nad Rudou nad Moravou s televizním převaděčem, na jeho úpatí 10 m vysoké skály tvořené fylity.
 • Bušín - obec při silnici č. 11 (dříve císařská silnice), údolím prochází tektonický zlom, v obci budova staré rychty, k níž se váže řada pověstí; dle jedné je prokletá, neboť rychtář odmítl na noc pocestného a ten před umrznutím na Hambalkách rychtu proklel.
 • Bušínský potok - pramení nad osadou Lhotka nedaleko Janoušova v nadmořské výšce 700 m.n.m., významný pravostranný přítok Moravy u nás, soutok pod olšanskou papírnou.
 • Černý lom - skalka 500 m západně od kóty Strážnice ve Žďáře, prameniště Studeného potoka, koncem 19. století nahodilá těžba hadce, těžba ukončena po údajném neštěstí, kdy byl zavalen vozka s povozem.
 • Doubravský dvůr - komplex hospodářských budov v Olšanech spadající pod rudský zámek, první zmínka o něm pochází již z roku 1458; poblíž stávala ve středověku také zaniklá osada Doubravice; V polovině 19. stol. se dvůr skládal ze čtyř budov s velikým nádvořím do čtverce. Byly zde ovčírny, stáje pro hovězí dobytek, stodoly, sklepy, vozovny a obrovské sýpky. Kromě obydlí pro šafáře a čeleď se zde nacházela i šatlava. Za 1. světové války byl zde zřízen zajatecký tábor pro desítky ruských a italských vojáků. Ti pracovali v okolí na polích a v továrně. Roku 1919 koupila dvůr i s okolními zahradami olšanská papírna a přestavěla na byty pro své zaměstnance. Na sklonku 2. světové války se do blízkého rybníka zřítilo německé auto s municí a ještě dnes zde při troše štěstí můžeme nalézt německé přilby, torza zbraní.
 • Hostice - obec SZ od Rudy nad Moravou s řadou historicky významných staveb (např. budova místního chudobince), rodiště spisovatelky a sběratelky lidových vyprávění Anežky Šulové (1877 - 1954) a pplk. pěchoty Františka Václavka - velitel 45. pěšího pluku "Rumunského" na Podkarpatské Rusi ve válečných březnových dnech roku 1939, za pozdější protihitlerovský odboj zemřel v roce 1942 v nacistickém vězení.
 • Hostický potok - pramení pod vrcholem Bouda v nadmořské výšce téměř 800 m.n.m., výskyt pstruha potočního a v horních přítocích i vranky obecné, pravostranný přítok Moravy, vlévá se u rudského nádraží.
 • Chajdaloupka - malá chatka západně nad Hosticí, na kopci zvaném Humenec. Konají se zde skautské slibové ohně, výroční ohně tábornické osady "Poslední vůz" a její člen F.O. o tomto místě říká: "Je to ostrov svobody, kde je každému dobře. Je to místo mého mládí, kam doléhají zvony místního kostela, světla svíc hřbitova a místo dalekého dohledu do našeho milovaného kraje".
 • Kameníček - kopec mezi Hosticí a Rudou, dříve těžba železné Rudy, dodnes se zde zachovalo několik výsypek a na polích jsou patrné četné deprese a dolíky, u nádraží vysoké skály z amfibolitických břidlic.
 • Klášterec - ves vzniklá při benediktýnském klášteře z 13. století, zaniklém za husitských válek, na jeho místě dnes stojí pozdně gotický kostel Zvěstování Páně.
 • Kostelíček - ve skutečnosti se jedná o veliký poutní kostel Božího Těla s areálem, jehož jádro pochází snad ze 14. století a který byl v 18. století barokizován (MELZER a kol., 1993), areál doplňuje křížová cesta a malá kaple u údajně léčivého pramene.
 • Krajina - náze pro hřeben rozdělující Olšany na Doubravský dvůr a Horní konec, malebná zemědělská krajina, množství starých sadů, lokality s výskytem ocúnu jesenního, ve vrcholové části mohutný temný les tvořený alpskou borovicí černou, geologická sonda z období 50. let - zřejmě monitorování výskytu smolice.
 • Krobotova studna - studna zbudovaná v Olšanech v nivě řeky Moravy za místním řeznictvím - napojená společně s dalšími vrty v Olšanech na rozsáhlé podzemní jezero, které se táhne až od Ramzovského sedla.
 • Na Horách - osada , nejvýše položené místo v katastru Olšan (570 - 600 m.n.m.), kaple z 30. let minulého století zasvěcená sv. Martinovi, místo skautských táborů.
 • Ruda nad Moravou - obec s řadou historických památek, funkční a urbanistickou součástí bývalého lihovaru je dům čp. 72 z 1. třetiny 18. stol. Památkou empírové architektury je také dům čp. 3 z roku 1818. Památkově chráněny jsou barokní socha Panny Marie z roku 1715, sousoší sv. Josefa Pěstouna z roku 1729, klasicistní sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1789 a empírové sousoší Kalvárie z roku 1825 (MELZER a kol., 1993).
 • Rudský zámek - renesanční zámek postavený koncem 16. století šlechtickým rodem Žerotínů, půda je prohlášena za evropsky významné zimoviště netopýrů, které je součástí chráněných území Natury 2000.
 • Truska - část Rudy nad Moravou vzniklá v období vrcholící těžby žel. rudy, místní bažinatý terén byl zavezen odpadem z hutí (struskou) a na něm později vznikla osada.
 • Větrné díry u Hostic - severozápadně od obce meziHosticí a Aloisovem se nachází malá krasová oblast se závrty a průduchy teplého vzduchu z podzemí, v Aloisově několik metrů dlouhé jeskyně.
 • Zbová - dominantní kopec nad obcí Bohutín. Na tomto místě opředené legendou údajně v dávných dobách stála velká socha pohanského boha, který odtud majestátně zhlížel na zde se rozšiřující nivu Moravy a nedaleká ves ležela "v jeho stínu". Spojením slova Boh- a -tín (staročeský stín) vznikl dnešní název Bohutín. V meziválečném a poválečném období byl zde i dole v obci v provozu kamenolom a také se zde v třicátých letech kutala ve štolách měděná ruda.
 • Zlatník - krásný a majestátný kříž uprostřed polí mezi Radomilovem a Hrabenovem, dá se tudy jít také do Vlčího dolu a dále Bludova.
 • Zmrzlík - kopec západně od Bušína na tzv. švédkých šancích, na němž se ukrývalo místní obyvatelstvo v době švédských válek a řada jich zde v zimě 1643 - 1644 teké umrzlo.